English version

Válogatott publikációk

Könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok


Szöveggyűjtemény. A marxizmus és gyarmati kérdés - korunk nemzeti felszabadító forradalmai című kollégiumhoz. Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1981

Africa and the Developing World in the System of the International Division of Labour. In: Development and Peace in Africa. Budapest: Hungarian Solidarity Committee and the African Research Program of Loránd Eötvös University, 1984 pp. 10-14 ; 10-11. o., 12-13. o., 14. o.,


Belga-Kongó függetlenné válásának története. Budapest, [Művelődési Minisztérium], 1985


Afrikai fővárosok, in: A világ fővárosai. (Szerk.: Probáld Ferenc, Szegedi Nándor) Kossuth K., 1986. vonatkozó címoldalak


A zaire-i munkásosztály és a mobutizmus. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XIV. évf. 1987/1. szám pp. 123-130

Az Afrikai Kutatási Program nemzetközi konferenciáinak mérlege. In: Studia Africanistica Hungarica. 1987 XXXII/3-4, pp. 593-598


Politikai harcok és függetlenné válás Kinshasa-Kongóban. In: Párttörténeti Közlemények, 1988. június, (XXXIV. évfolyam 2. szám) pp. 179-222


Antikolonialista nézetek a francia forradalomban. In: A francia forradalomról - 200 év múltán (Szerk.: Vadász Sándor). Budapest: ELTE, 1990

Töripuska. Történelmi témavázlatok érettségizőknek / Szerk. Benkes M. . Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1991

Az 1956-os Magyar Forradalom : Reform-Felkelés-Szabadságharc-Megtorlás. Történelmi olvasókönyv. / Szerk. Litván Gy. és Benkes M. Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1992

Történelem IV. 1914-1945. / Szerk. Benkes Mihály-Borsányi György-Kende János. Budapest, Cégér Kiadó,1992
                     T A N K Ö N Y V H Á B O R Ú     1 9 9 2 - 9 3

Történelem IV. 1914-1990. / Szerk. Benkes Mihály-Borsányi György-Kende János. Budapest, Cégér Kiadó,1993


Die Entstehung der deutschen Weltpolitik und die Kongo-Frage. Bilanz der Berliner Konferenz von 1884-1885. In: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 21. 1993. pp. 91-100

Humanizmus és civilizációk, Nyugati keresztény civilizáció in: Civilizációk és vallások, szerk. Benkes M. Cégér K., 1994. 20-24., 265-355.


A politikai Afrika néhány problémája in: Politikai portrék, jogalkotások, intézmények (...) (Szerk.: Szabolcs Ottó). ELTE BTK - MTT, 1995. pp. 95-105


Az átmenet nemzetközi mozgástere. In: Politológus vándorgyűlés, Szeged, 1995 - Konferenciakötet, Szeged, 1996, 1-9. o.


Dél-Kelet-Ázsia, Afrika in: 20. századi egyetemes történet (szerk. Diószegi I., Harsányi I, Németh I.)  III. kötet Korona K., Bp., 1997, 184-301. o.


A zairei szervezett ellenállási-ellenzéki erők politikai törekvései, in: Múltunk, 42. évf. (1997), 2. sz. 181-197. o.


Mobutu-ellenes vallási énekek. In: Aetas, 12. évf. (1997) 1. szám pp. 72-84

Az egységesülő Európa. In: Balogh L.-Benkes M., Az európai fejlődés politikai dimenziói, Maecenas, 1997 5-96.o., Függelék 231-271.o.


Afrika a posztbipoláris világban - biztonságpolitikai áttekintés. In: Társadalom és honvédelem ZMNE 1. évf. 1. sz. 53-59. o.


Harc és játék a szociális demokráciáért Európában. In: Tessék választani! Kenyér és profit (Interjúk, vitacikkek, életképek) / Szerk. Kárpáti Sándor. Budapest : 1998, pp. 56-58


Kongó (Zaire) irodalmi élete a hatvanas-hetvenes években. In: Africana Hungarica, 1998. I. évf./2. szám pp. 335-342

A dekolonizáció alternatívái. Korona K., Bp., 1999 p. 156

Szuperhatalmak kora 1945-1992. Korona K., Bp., 1999. p. 302

A 20. századi magyar politikatörténet csomópontjai. Magyar Rádió Rt., Bp., 2000 p. 130


Az európai egyesítés várható hatásai Magyarország partnerségi képességeire. Az európai szocializáció néhány kérdése. In: Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig (szerk.: Beszteri Béla és Gergő Zsuzsanna), Veszprém, 2001. 117-125. o.


Szocializmus Afrikában - afrikai szocializmusok. In: Múltunk, 2001. 2-3. sz. 247-275. o.


A “fekete” kontinens – Afrika a századfordulón. In: História, XXIII. évf. 7. sz. 23-26.o. http://www.historia.hu/archivum/2001/0107benkes.htm


A mai NATO és irodalma. In: Történelempedagógiai Füzetek, 9.sz. (Szerk.: Szabolcs Ottó), Bp., 2001. 121-132.o.


Az abonyi közbirtokosság újkori története (1820-1848). In: A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára / Szerk. Seifert Tibor. Budapest : ELTE BTK, 2001, pp. 11-18


NATO-ismeretek fogalomtára. In: Tantervi modul a biztonságpolitika–NATO tanításához. (Szerk.: Szabolcs Ottó). Bp. 2001-2002


Hogyan beszéljünk az erőszakról a történelemórán? In: Történelemtanárok Kincsestára, Raabe-Klett, 2002. febr.

Az egyesülő Európa. ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2002. p.


Az európaizáció és az oktatás főbb kérdései In: Emlékkönyv Szabolcs Ottó 75. születésnapjára. ELTE Bölcsészettudományi Kar 2002.


A kongói válság történeti gyökerei - a mobutizmus politikai hagyatéka, www.kul-vilag.hu/, 1. évf. (2004) 1.sz.

Az európai uniós tagsággal járó paradigmaváltás és az iskola (A 2004. november 6-án rendezett országos konferencia előadásai). In: Nemzetközi küzdelem a terrorizmus ellen. A Történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XXXVI. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. Budapest, 2005


Az európaizáció: a krízismegoldás politikája
In: Európai Unióról és oktatásáról, A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára. Budapest, ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, 2006.


Helyzetkép Fekete-Afrikáról. Politikai afrikanisztikai tanulmányok. A Történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XLIII. Budapest, 2006

Az afrikai biztonság a 20-21. század fordulóján - Indigenizáció vagy multilaterális biztonságpolitika. In: Biztonságpolitikai kézikönyv (Szerk.: Deák P.) Budapest, Osiris, 2007


Szuperhatalmak kora 1945-1992 2. kiadás Budapest, AbiPrint, 2007


Túl a hidegháborún. In: Külpolitika, biztonságpolitika, Magyarország (tanulmányok). Budapest: Manfred Wörner Alapítvány - Kreatéka Kiadó, 2007. pp. 6-13.


Euro-afrikai kapcsolatok napjainkban. In: Külpolitika, biztonságpolitika, Magyarország (tanulmányok). Budapest: Manfred Wörner Alapítvány - Kreatéka Kiadó, 2007. pp.58-68 (A tanulmány az Európai Expanzió Oktatási Program által 2004. szeptember 6-án szervezett "Birodalmak és gyarmatok" c. konferencián elhangzott előadás szerkesztett, bővített változata)

A nemzetközi biztonság és Szuez szerepe a hidegháború utáni globális világban
In: Afrika Tanulmányok II. évf. (2008) 3. szám, pp. 24-33


Az európaizáció: a krízimegoldás politikája In: A biztonság és védelem másfél évszázada A Történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára (Sorozatszerk.: Dr. Szabolcs Ottó) XLIX Budapest 2008, pp. 91-111


Globalizáció és fenntartható fejlődés (elektronikus tananyag) http://kiwi.kszk.gov.hu/kiwi/login.seam


A biztonság főbb közép- és hosszútávú indikátorai Fekete-Afrikában In: Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig., pp. 316-356 http://www.bhkka.hu/biztonsagpolitikai_tanulmanykotet.pdf

Az afrikai államiság természete és a nemzetközi rendszer. In: Afrika ma - Tradíció, átalakulás, fejlődés / szerk. Csizmadia Sándor és Tarrósy István. Pécs : Publikon Kiadó, 2009, 29-50. o.

Recenzió a könyvről :http://bookline.blog.hu/2010/11/22/professzorok_lackfi


Un continent déficitaire – Des difficultés évolutives de l`Afrique. In: Stabilité, intégration, coopération et développement (Éditeur: Centre Universitaire Francophone, Responsable de l`édition : András István Türke). Szeged, Centre Universitaire Francophone, 2017, pp. 43-65Recenziók


Recenzió Comhaire - Sylvain, J. : A legújabb Afrika-dosszié. Egy kontinens helyzete és jövője c. könyvről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika I. évf. 1974/3. szám pp.70-74


Recenzió E. Balibar: A proletárdiktatúráról c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika IV. évf. 1977/1. szám pp. 113-115


Recenzió Sally N’Dongo: Kooperáció és neokolonializmus c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika IV. évf. 1977/3. szám pp. 76-82


Recenzió A marxizmus és Ázsia, 1853-1964 (szerk. Helene Carrere d’Envausse - Stuart Schram) c. könyvről In: Információs Szemle Elmélet és Politika V. évf. 1978/4. szám pp. 34-37


A Dél-afrikai Kommunista Párt története. In: Párttörténeti Közlemények. XXIV. évf., 1978. június, pp. 207-210


Recenzió J. Y. Carfantan - C. Condamines : Ki fél a harmadik világtól? c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika X. évf. 1983/3. szám pp.35-37


Recenzió K. Phomvihane: A laoszi forradalom c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika X. évf. 1983/3. szám pp. 42-46


Recenzió J. Vanderlinden (szerk.): Kongótól Zairéig, 1960-1980 c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XI. évf. 1984/3-4. szám pp. 69-73


Recenzió A Vietnami Szocialista Köztársaság c. könyvről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XIII. évf. 1986/3. szám pp. 82-86


Recenzió B. Khader: Az agrárkérdés az arab országokban - Szíria esete c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XIV. évf. 1987/1. szám pp. 86-91


Recenzió M. Benchenane: Afrikai katonai rendszerek c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XV. évf. 1988/1. szám pp. 82-85


Recenzió J.-L. Quermone: A nyugati politikai rendszerek c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XV. évf. 1988/1. szám pp. 86-88


Recenzió F. Furet - A. Liniers - Ph. Raynaud: Terrorizmus és demokrácia c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XV. évf. 1988/1. szám pp. 89-91


Recenzió Ch. Haghighat: Irán - Az iszlám forradalom c. könyvéről In: Információs Szemle Elmélet és Politika XVI. évf. 1989/1. szám pp. 58-63


Recenzió D. L. Seiler: A politikai pártok összehasonlításáról c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XVI. évf. 1989/4. szám pp. 80-85


Recenzió A. Benningsen - Ch. L. Querlquejay: Sultan Galiev, a harmadik világ forradalmának szellemi atyja c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XVI. évf. 1989/4. szám pp. 86-90


Recenzió Ch. Zorgbibe : Dél-Afrika végnapjai c. könyvéről. In: Információs Szemle Elmélet és Politika XVII. évf. 1990/1. szám pp. 101-103


Kína az afrikai kontinensen. Recenzió Chris Alden, Kína az afrikai kontinensen (Pécs, IDResearch Kft./Publikon Kiadó, 2010) c. könyvéről.
In: Afrika Tanulmányok folyóirat 2011. V. évf. 2. sz. 84-86.


Recenzió Türke András István: Az európai biztonsági és védelmi politika c. könyvéről. In: Külügyi Szemle 2013/2. pp. 184-186


Recenzió Türke András István: La géopolitique des premières missions de l'Union Européenne en Afrique c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2013. VII. évf. 4.szám pp. 73-75


Recenzió Jean-François Bayart - Achille Mbembe - Comi Toulabor: Le politique par le bas en Afrique Noire c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2013. VII. évf. 4.szám pp. 76-78


Kongó: Történelem. Recenzió David Van Reybrouck Congo: Une histoire. ACTES SUD, 2012 (p. 711) c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2014. VIII. évf. 3.szám pp. 71-74


A nagy afrikai háború. Recenzió Filip Reyntjens: La Grande Guerre Africaine (1996–2006), Société d’édition Les Belles Lettres, Paris. 2012. (p. 367) c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2014. VIII. évf. 3.szám pp. 75-78


Recenzió Bernard Lugan: Les guerres d’Afrique. Des origines à nos jours. Editions du Rocher, 2013 c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2015. IX. évf. 1.szám


Recenzió Colette Braeckman, Les nouveaux prédateurs, Politique des puissances en Afrique centrale. Éd. Aden, Bruxelles 2009 c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2015. IX. évf. 2.szám


Látlelet a szubszaharai Afrika valóságos viszonyairól. Recenzió Serge Michailof, Africanistan: L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? (Fayard, 2015) c. könyvéről. In: Honvédségi Szemle, 2016/6, pp. 153-158


Recenzió Bernard Lugan, Osons dire la vérité à l'Afrique (Éd. du Rocher, 2015) c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2016. X. évf. 4.szám


Recenzió Felwine Sarr, Afrotopia (Philippe Rey, 2016) c. könyvéről. In: Afrika Tanulmányok folyóirat, 2019. XIII. évf. 1-2.szám


Afrikai szükségállapot – Recenzió Kako Nubukpo könyvéről In: Afrika Tanulmányok folyóirat, XIV. évf. III-IV. sz. 91–98.o.


Egy polgári kiáltvány margójáraHazai és nemzetközi tudományos-szakmai konferenciák, elõadások

2003 ősze Előadás a Baranya megyei MTA és a Janus Pannonius Egyetem közös szervezésében megrendezésre kerülő pécsi Afrika-konferencián

2004. szeptember 8. Előadás az ELTE BTK Európai Expanzió Programjának „Birodalmak és gyarmatok” c. konferenciáján, Az euroafrikai kapcsolatok napjainkban címmel

2004. november 6. „Az EU-tagsággal járó paradigmaváltás és az iskola” c. előadás a Történelemtanárok Egyesületének „A NATO és az EU terrorizmus elleni küzdelme és az oktatás” c. konferenciáján

2005. május 3. Előadás "Afrika - A globális folyamatok új szereplõje" címmel a Régiók Szövetsége által szervezett Euroatlanti Esték keretében

2005. május 5-6. "A Közel-Kelet helyzete és szerepe a nemzetközi kapcsolatokban, a posztbipoláris korszakra való átmenet idején" c. elõadás a „Civilizációk metszéspontja, Közel-Kelet, Európa és az új világrend” című ELTE-konferencián

2005. júl. 3-11. Előadás a 10. ELTE ÁJK Nyári Egyetemen „Európa és a mai világrendszer változásai” címmel

2006. augusztus 17-21. Előadások a Kempelen Farkas F. által szervezett Budapesti Nyári Szabadegyetemen „Az európai szocializáció és a világviszonyok” , illetve „Az európaizáció gondolata és értékrendje” címmel.

2007. jún./aug. Előadás „Túl a hidegháborún - A transzatlantizmus szerepe napjainkban” címmel a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának Tardon és Hajdúszoboszlón tartott NATO-tanfolyamán

2007. augusztus Vitaindító elõadás „Az interkulturális kapcsolatok szerepe napjaink konfliktusaiban” címmel a „Széphalmi Diéta 2007” tudományos és politikai ankét keretében

2007. szeptember 29. Konferencia-elõadás „Globalizáció és biztonság” címmel a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Fõosztálya által „A honvédelem és biztonság kérdései Batthyányitól napjainkig” címmel rendezett országos konferencián

2007. november 14. Elõadás a Corvinus Egyetemen az „Új világrend születése” c. biztonságpolitikai sorozat keretében „Afrika, az 'elfelejtett kontinens' - etnikai háborúk és népességrobbanás” címmel

2007. december 7. Elõadás Pécsett az Országos Afrikanisztikai Konferencián „Az afrikai államiság természete és a nemzetközi rendszer” címmel

2007. december 9. Elõadás „Az euroatlanti együttműködés tegnap és ma” címmel a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK által közösen szervezett „Történelemtanárok XV. Országos Információs Konferenciáján” a Villányi úti Konferenciaközpontban

2008. február 19. Előadás a Pallas Páholyban "Afrika betegségei" címmel
Beszámoló az előadásról

2008. április 30. Vendégelőadó az ELTE ÁJK-n, az előadás címe: „Fekete-Afrika és a biztonság”

2008. augusztus 12. Előadás a Biztonság kérdése és tanítása c. szimpózium keretében (Tard, 2008. augusztus 11-15.) Az európaizáció és a megújult NATO címmel

2008. november 16. Előadás a Manfred Wörner tanártovábbképzés keretében A NATO története és stratégiái címmel

2008. december 14. Előadás a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának konferenciáján

2009. szeptember 23. Bevezető előadás a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja "Afrika nagyító alatt" c. vitaestjén (Pallas Páholy) www.bhkka.hu

2009. november 28. Előadás a Wörner Alapítvány rendezvényén a Pallas Páholyban „Föderalizmus és funkcionalizmus az európai egyesülés történetében” címmel

2009. november 28. Előadás a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának konferenciáján „A honvédelemről, a hadseregről szóló ismeretek helye a biztonságpolitikai és társadalomtudományi oktatás rendszerében” címmel

2010. május 27. Előadás Pécsett az AFRICA: 1960 - 2010 - 2060. A Century (Re)visited: What Next? Fifty Years of Independence - Fifty Years of Interdependence c. konferencián "Un continent déficitaire en africanisation" címmel.

2011. január 22. Kerekasztal beszélgetés a TÁTK III. dokumentumfilm fesztiválja keretében.
1. rész, 2. rész, 3. rész

2012. március 4. Kerekasztal beszélgetés a TÁTK IV. dokumentumfilm fesztiválja keretében.
1. rész (75,5 MB), 2. rész (25 MB), 3. rész (37,1 MB), 4. rész (44,4 MB)

2013. február 12. Bevezető előadás a Pallas kül- és biztonságpolitikai klub "Lehet Mali az új Afganisztán? - Az intervenció háttere, okok, előzmények" c. vitaestjén.
1. részlet , 2. részlet , 3. részlet
Az előadás hanganyaga : LETÖLTÉS
A két órás rendezvény teljes anyaga letölthető a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja honlapjáról: http://www.bhkka.hu/bhkka_2013_02_12.WMA

2013. március 21-24. Kerekasztal beszélgetés a TÁTK V. dokumentumfilm fesztiválja keretében.
Letöltés: 1. rész (21 MB), 2. rész (71 MB), 3. rész (34 MB), Megnyitás: 2. rész

2013. október 22. Az inkluzív nevelés és az európai összetartozás elmélyítése - Előadás az "Újabb lépések a befogadó pedagógia és a befogadó társadalom felé" elnevezésű uniós projekt (TÁMOP 3.1.6-11/4) székesfehérvári záró konferenciáján.

2014. szeptember 13. A szubszaharai Afrika és az Európai Unió kapcsolata napjainkban - Van-e esély Afrika stabilizálására - Előadás az Afrikáért Alapítvány által szervezett "Afrika Napok 2014" c. rendezvényen. Afrika Napok 2014 - program

2014. október 15. Konfliktusok természetföldrajza Fekete Afrikában. Fókuszban: Kongói Demokratikus Köztársaság - Előadás a PTE Afrika Kutatóközpont szervezésében megvalósuló, A 21. század Afrika évszázada lesz? c. előadás-sorozat keretében. Plakát

2015. szeptember 23. Az afrikai népek előtt álló globális kihívások - Előadás a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaságban.
Az előadás 1. része ---- 2. rész ---- 3. rész ---- 4. rész ---- Hozzászólások

2016. március 10. Az afrikai zavargások, felkelések, háborúk és terrorcselekmények főbb indikátorai - Előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Biztonságpolitikai Szakkollégium által rendezett Afrika konferencián.
Az előadás 1. része ---- 2. rész

2017. április 6. Kerekasztal-beszélgetés "Afrika a XXI. században" címmel, a Corvinus Egyetem "A Gyakorlati Diplomácia Társasága" rendezésében
Részletek: 1. része ---- 2. rész ---- 3. része ---- 4. rész ---- további részek hamarosan
Rádió- és TV-szereplések, interjúk

2005. június 25. MR, Kossuth Rádió in: Világvevő (szerk. Trebitsch Péter)
2005. július 10. MR, Petőfi Rádió
2005. augusztus 3. Hír TV, Az új világrend és az USA külpolitikája Chomsky társadalomkritikája szemszögéből
2005. augusztus 16. MR, Petőfi Rádió meghívott szakértő In: Gordiusz (szerk. Varró Szabolcs)
2005. augusztus 17. Klub Rádió Fenyegetések és válaszok c. rovat (alk. szerk.: Deák Péter)
2005. október 26. Klub Rádió Fenyegetések és válaszok. Afrikai menekültek Európában
2005. október 26. Magyar Televízió 2., Kultúrház A Háborúfüggők c. kiadványról és a The Corporation c. filmről.
2005. október 30. Petőfi Rádió. Gordiusz magazin. Afrika
2005. november 5. Civil Rádió
2005. december 3. Hír TV
2006. január 9. Bartók Rádió A politikai afrikanisztika Magyarországon
2006. február 2. Petőfi Rádió Gordiusz Plussz Az Európai Unió és a biztonságpolitika
2006. március 10. Kossuth Rádió Afrika
2006. március 21. Budapest Rádió Az USA szerepvállalása a világban
2007 tavasza: Afrika-előadások az ELTE-n (Az EPER Rádió felvételei) http://eper.elte.hu/eper.phtml?cim=polafr.html
2008. május 16. Interjú a Múlt-kor c. műsornak (Magyarország részvétele a vietnami háborút lezáró párizsi szerződés betartását ellenőrző bizottságban)
2008. december 2. Gazdasági Rádió Válságjelenségek Indiában és Kínában - interjú
2009. február 12-13.CityTV Afrika, Afrika... Interjú Fekete-Afrikáról - Gereben Ágnes műsora
2009. augusztus 12. TV1 - Interjú a Kárpát Expressz adásában az E.J.R. Vasfüggöny Múzeum megnyitója kapcsán
2015. november 23. Interjú a Faktor.hu internetes portálnak tovább a cikkhezPublicisztika - cikkek napilapokban és egyéb periodikákban

Utak Frankofóniába. Új Magyarország, 1991. május 29. p. 2
Gyerünk Frankofóniába! Kelet-Magyarország, 1991. június 15.
Egy ház két álomhoz, Új Magyarország, 1991. márc. 15.
Bálványunk: Európa. Új Magyarország, 1991. június 25. p. 2
Szökik a történelem. Új Magyarország , 1991. szeptember 7. p. 2
A világ ellen? Új Magyarország , 1991. szeptember 19. p. 2
Mára történelem. Új Magyarország, 1991. szeptember 28. p. 2
Az igazság vására. Új Magyarország, 1991. december 28. p. 2
Bejárat a „Demokráciához”. Kelet-Magyarország, 1992. június 15. p. 4
S jöttek a nyugati komisszárok. Népszabadság , 1993. január 30. p. 11
Mobutu elnök a tűzparancsok bűvöletében. Magyar Hírlap, 1993. április 6. p. 10
Indokína csapdában vergődik. MH, 1993. április 28. p. 11
Afrika a franciák "vadaskertje" Magyar Hírlap, 1993. május 11.
Történelmi tükör: Pinochet kontra Allende. Magyar Hírlap , 1993. szeptember 11. p.8
A gyarmattörténettől a harmadik világig. Pedagógusok Lapja, 1993. szeptember 28. p. 6
Történelemtanítással a demokráciáért! - Egy oktatási forma feltámadása. Pesterzsébeti és Soroksári Összhang , 1993. november p.2
Közérzet és karácsony. In: Pesterzsébeti és Soroksári Összhang , 1993. december p.2
Történelem vizsgaszinten - Érettségi elnöki tapasztalataim. Pedagógusok Lapja , 1993. december 16. p. 8
Egy „nyugati vihar” árnyékában. Pedagógusok Lapja, 1994. február 8. p. 5
Az euromondializmus mérlege, MH, 1994. márc. 20.
Paktum és/vagy pluralizmus. Pedagógusok Lapja, 1994. május 10. p. 5
Körözésre alkalmas szabványkép a pluralista demokráciáról, MH, 1994. május 11.
Miért Fekete-Afrika? - Afrikanisztikai Oktatási Program az ELTE-BTK-n. Pedagógusok Lapja, 1994. június 7.
Ruanda: fekete folt a világban. Magyar Hírlap , 1994. június 17. p. 10
Könyörületes érettségik - hosszú menetelés. Pedagógusok Lapja, 1994. augusztus 30. p. 6
Keleti légtornászok az európai manézs fölött. Magyar Hírlap 27. 1994. 200. 8.
Egy csúcs és más semmi? MH, 1994. dec. 6.
Átszakadhatnak-e a világrend gátjai? MH, 1995. máj. 18.
Így ne variáljunk! - A muszáj is lehet modern. Pedagógusok Lapja, 1996. január 31. p. 23
Hó alatt. Pedagógusok Lapja, 1996. február 28. p. 1
Ismét mérlegen a spanyol polgárháború. Pedagógusok Lapja, 1996. március 28. p. 17
A hiányzó szociáldemokrácia MH, 1996. október 24.
Zaire, Ruanda és Burundi a háború ösvényén - Újra működik a kihaltnak hitt gyarmati vulkán. Magyar Hírlap , 1996. november 9. p.23
Centralista vagy föderalista Európát? Magyar Nemzet, 1997. jan. 15.
Harc és játék a szociális demokráciáért Európában. Magyar Vasutas, 1997. október, p. 3
Gondolatok a „jóravaló polgárról”. Magyar Vasutas, 1998. január, p. 3


vissza